شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1388

f:8 | ES:1/250 sec | ISO:100 | NIKON D80 |Hengam Island-Hormozgan-IRan