آه چه آرام و پر غرور گذر داشت زندگی من


            چو جویبار غریبی 


                       در دل این جمعه های ساکت متروک


               در دل این خانه های خالی دلگیر"فروغ"