شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1389

f:10 | ES:1.200 sec | ISO:100 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  31mm