سه‌شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1388

f:8 | ES:1.200 sec | ISO:100 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  66mm | Hengaam


f:7.1| ES:1.250 sec | ISO:100 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  70mm | Hengaam