شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1388

f:10 | ES:1/320 sec | ISO:100 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  20mm |BND

f:14 | ES:1/200 sec | ISO:100 | NIKON D80 | Nikkor 18-135  62mm |BND

f:14 | ES:1/200 sec | ISO:100 | Panorama | Nikkor 18-135  50mm |BND