دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1388

f:10 | ES:1/13 sec | ISO:400 | NIKON D80 |Makidi Park-Kalibar-Tabriz-IRan